NEGATIEF LOON

Terug naar thema's..

Terug naar home..

 

01-11-2016

Onder de huidige Wet inkomstenbelasting kan het interessant zijn te onderzoeken of een bepaalde uitgave van een werknemer kan worden gekwalificeerd als negatief loon in plaats van kosten. Werknemers kunnen kosten (ook wel beroepskosten genoemd) niet aftrekken, terwijl negatief loon kan worden verrekend met positief loon en daardoor in feite wel aftrekbaar is. Voorbeelden van negatief loon zijn correcties van te veel ontvangen loon, een eigen bijdrage voor een pensioenregeling, het bedrag dat minder aan fooien is ontvangen dan daadwerkelijk tot het loon is gerekend en sommige boetes en/of schadevergoedingen die verband houden met de dienstbetrekking. Gebleken is dat er over die laatste categorie (boetes c.q. schadevergoedingen) nog wel eens onwetendheid bestaat. Dit terwijl de aftrekbaarheid van dergelijke posten nog wel eens tot forse belastingteruggaven kan leiden.

 

In de literatuur worden verschillende definities van het begrip “negatief loon” aangereikt. Eén daarvan luidt als volgt: “Negatief loon is al hetgeen door een werknemer in verband met zijn dienstbetrekking wordt betaald aan zijn werkgever of een derde, waarbij de betaling zozeer in verband staat met de dienstbetrekking dat deze als daaruit in negatieve zin genoten moet worden beschouwd”. De wetgever vermeldt geen definitie van het begrip negatief loon. De verschillende definities die in de literatuur worden vermeld zijn hierdoor met name tot stand gekomen via de wetsgeschiedenis en door jurisprudentie.

 

Met inwerkingtreding van de Wet inkomstenbelasting 2001 is een voor veel werknemers belangrijke aftrekpost komen te vervallen. Voorheen bestond er namelijk de mogelijkheid om kosten welke waren gemaakt in verband met een behoorlijke uitoefening van de dienstbetrekking, in aftrek te brengen op het inkomen. Dit waren de zogenoemde beroepskosten. Met de inwerkintreding van de Wet inkomstenbelasting 2001 is deze aftrekmogelijkheid komen te vervallen. Hierdoor is er nog maar één mogelijkheid voor een werknemer om een nadeel dat hij uit hoofde van zijn dienstbetrekking ondervindt in mindering te brengen op zijn inkomen, en dat is een mogelijke kwalificatie als negatief loon. Het belang van een kwalificatie als negatief loon voor dergelijke gevallen is dus erg groot geworden. Het is dus erg belangrijk om te weten wanneer er sprake is van negatief loon.

 

Wanneer er wordt gesproken over negatief loon, gaat het vaak over de terugbetaling van eerder genoten inkomsten. Maar er zijn ook andere vormen van negatief loon denkbaar, zo heeft jurisprudentie inmiddels uitgewezen. Voorbeelden van andere vormen zijn bepaalde betalingen van schadevergoedingen en/of boetes of bepaalde eigen bijdragen voor loon in natura.

 

KLX Belastingadvies heeft veel kennis en ervaring op het gebied van negatief loon. Mocht u nader geïnformeerd wensen te worden over dit onderwerp, heeft u als werknemer bijvoorbeeld bepaalde uitgaven gedaan en wilt u weten of dit kwalificeert als negatief loon? U kunt altijd contact met ons opnemen. Onze ervaring heeft geleerd dat het nog wel eens om forse belastingteruggaven kan gaan!

 

Terug naar thema's..

Terug naar home..

 

 

Belastingadviseur Nijmegen
KLX Fiscaal maakt graag kennis met u. KLX Fiscaal is ondernemer, denkt vanuit de kans, heeft een drive voor fiscaal succes ten behoeve van haar klanten en is vakkundig. Probeer eens uit hoe goed wij kunnen luisteren en neem contact met ons op.

KLX Fiscaal - Heersweg 13 - 6651 BP Druten - T 024-8200958  - E info@klxfiscaal.nl - KvK 55764126

©2018 KLX Fiscaal Nijmegen -  Powered by KLX Fiscaal

klx fiscaal - Belastingadviseur Nijmegen - linkedin.png